Hållbarhet

Version 1.0, 2023-12-12

Inledning

Trifam är en fastighetsägare med syfte att uppföra hållbara kontors- industri-, hyresfastigheter för egen förvaltning. Trifams vision är: ”Nöjda hyresgäster i fullt uthyrda hus”. Detta dokument utgör Trifam övergripande styrdokument för Bolagets hållbarhetsarbete. Hållbarhet skall arbetas med utifrån ett helhetsperspektiv, där varje del är lika viktig. Hållbarhetspolicyn inkluderar därav alla tre dimensionerna; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, i linje med FN:s Brundtland kommissionens definition. Trifam har som ambition att minimera sin negativa påverkan på miljö, klimat och omgivning genom att aktivt arbeta med FN:s globala mål. Gällande lagar, förordningar, föreskrifter och standarder skall följas. Vidare ska Trifam bidra till en positiv social hållbar utveckling i våra fastigheter och verksamheten.Hållbarhetspolicy omfattar alla medarbetare i Trifam och alla delar av verksamheten, såväl förvärv, fastighetsutveckling, förvaltning, försäljning, renoveringar av byggnader, utveckling av befintliga fastigheter, leverantörer, samarbetspartners, medarbetare och styrelse.Trifam VD är ansvarig för Bolagets hållbarhetspolicy. VD är också ansvarig för Bolagets strategiska och operativa hållbarhetsarbete.

Trifams fokusområden inom hållbar utveckling

Trifam arbetar proaktiv med hållbarhetsarbetet vilket innebär att FN:s globala mål och aspekter har inarbetats i denna policy. Det största påverkan Trifam har är vid förvärv, fastighetsutveckling och fastighetsdrift, men denna policy innefattar även verksamheten. Nedan följer Trifams fokusområden inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i enlighet med Brundtland kommissionens indelning:

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att verksamheten ska vara långsiktig, resurseffektiv och lönsam. Lönsamhet gör det möjligt för bolaget att fortsätta sin verksamhet och investera i utveckling och anpassning till hyresgäster och kunders förändrade behov. Att arbeta med att ta vara på resurserna och använda de mer effektivt är en viktig del inom ekonomisk hållbarhet. Ett långsiktigt perspektiv ska prägla både investeringar i nya fastigheter, lokaler och bostäder som förvaltning. Utan ekonomisk hållbarhet är det inte möjligt att ta ett långsiktigt ekologiskt och socialt ansvar.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att minimera miljö- och klimatpåverkan från nya och befintliga fastigheter, lokaler som bostäder. Detta innefattar att minska Co2-utsläppen från både energianvändning, transporter och materialval. En annan del av ekologisk hållbarhet är att bevara naturen eller tillskapa ny grönska i fastigheterna som både kan bidra till god dagvattenhateirng, biologisk mångfald som hälsosamma miljöer för människor som vistas i eller omkring fastigheterna. Följande är identifierade fokusområden:
  • Minska klimatutsläppen för att motverka de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna
  • Anpassa efter ett förändrat klimat
  • Bidra till biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Minska resursanvändning genom att främja cirkulär- och delningsekonomi

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att ta ansvar för verksamheten påverkan på människor i och omkring fastigheterna, samhället i stort och bolagets medarbetare. Målet är att bidra till ett samhälle som fokuserar på människors olika behov och möjligheter till ett gott liv, utan orättvisor. Detta innebär att engagera sig i lokalsamhället och ta hänsyn till hyresgäster, kunder och anställda. Det handlar om att ställa krav på leverantörer och samarbetspartners för att bland annat säkerställa goda arbets- och leveransvillkor. Följande är identifierade fokusområden:
  • Öka tryggheten och säkerhet
  • Bidra till trivsel och gemenskap
  • Främja hälsa och välmående
  • Öka jämlikhet och mångfald

Agenda 2030: FNS 17 Global mål

Agenda 2030 är en global handlingsplan antagen av alla FN:s medlemsländer år 2015. Den omfattar 17 hållbarhetsmål, även kallade de globala målen, med syfte att adressera och lösa några av världens största utmaningar. Målen sträcker sig över ekonomiska, ekologiska och sociala områden och är inriktade på att främja hållbar utveckling. Några av de centrala målen inkluderar att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet, säkerställa tillgänglig och hållbar energi, bekämpa klimatförändringar och främja fredliga samhällen. Genom Agenda 2030 strävar FN efter att skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla människor och planeten. Genom denna Hållbarhetspolicy har Trifam beslutat om att integrera principerna från FN:s Agenda 2030 i hela verksamhet. Hållbarhetspolicyn ska återspegla Trifams engagemang för att främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.Trifam skall särskilt bidrar till följande globala mål:
Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Trifams Fastighets AB (publ) styrelse 2023-12-07.