08-404 09 20 info@trifam.se

Släpet 6

Byggnadsår: 1981
Antal plan: 2
Uthyrbar yta: 1.800 kvm
Varav kontor: 800 kvm
produktion: 1.000 kvm
Stomme: betong
Fasad: plåt
Uppvärmning: fjärrvärme
Kyla: egen kylanläggning


Avfall

Definitioner
Hushållsavfall: Ej sorterbart avfall, t.ex. kaffesump, fruktrester, diverse matavfall.
Kontorsavfall: Sorterbart avfall som genereras av kontorsverksamheten, t.ex. papper, glödlampor, diverse emballage.
Verksamhetsavfall: Sorterbart avfall som genereras av verksamheten, t.ex. wellpapp, plast och annat större emballage. Till verksamhetsavfall räknas även elektronik.

Hantering
Hyresgästen ansvarar för förvaring och borttransport av samtligt avfall.


Brandsäkerhet

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det åligger alltså både hyresvärden och hyresgästen att bedriva ett s.k. systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Trifam bedriver SBA bl.a. genom regelbundna protokollförda brandskyddsronder utanför hyresgästernas lokalgräns. Respektive hyresgästen ansvarar för att bedriva SBA inom förhyrd lokal.


Elleverantör

Områdets nätleverantör: Sollentuna Energi
Trifams elleverantör: Dalakraft
Hyresgästens elleverantör: Respektive hyresgäst har eget abonnemang med egen vald elleverantör.


Filter

På grund av hyresgäststrukturen utförs filterbyte av hyresgästen.


Golvvård

Golv kräver skötsel och vård, framför allt linoleumgolv. Daglig vård av linoleumgolv (ej polishbehandlade):
• Fuktmoppning, 5 liter vatten med 1-2 dl I-VAX. Torka med väl urkramad mopp.
• Var 3:e till 5:e gång golvet torkas skall I-VAX bytas mot Storfix


Hissar

Hissarna besiktas årligen av ackrediterat besiktningsorgan. Intyg om godkänd besiktning anslås i respektive hiss.


Parkering

Parkeringsplatser hyrs uteslutande ut till hyresgäster inom fastigheten.


Skyltar

För uppsättning av skylt tecknas separat avtal. Bygglov söks av hyresgästen. Skyltplacering skall godkännas av hyresvärden innan ansökan om bygglov skickas in.


Styr- övervakning- och larmsystem

Fastighetens tekniska installationer styrs och övervakas m.h.a. ett s.k. styr- och övervakningssystem. Vid avvikelse från normal drift larmar fastighetens styr- och övervakningssystem, som skickar larmet vidare till fastighetsskötarens mobiltelefon för vidare hantering. Centralt brandlarm kopplat till Räddningstjänsten finns inte. Det åligger varje hyresgäst att installera sådant brandlarm inom lokalen om detta önskas. Centralt inbrottlarm kopplat till jourhavande vaktbolag finns inte. Det åligger varje hyresgäst att installera sådant inbrottlarm inom lokalen om detta önskas.


Ventilation

P.g.a. hyresgäststrukturen utförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av hyresgästen. Intyg om godkänd OVK anslås i entréerna. Processen bevakas av hyresvärden.


Vitvaror

Hyresgästen övertar vid inflyttning ansvar för drift och skötsel av vitvaror, d.v.s. kyl, frys och ev. kokplatta installerade av hyresvärden. Hyresgästen övertar vid inflyttning även ägarskapet, d.v.s. även ansvaret för utbyte, av befintlig(a) och/eller ny(a) diskmaskin(er) och mikrovågsugn(ar) installerade av hyresvärden.


Värme

Fjärrvärmeleverantör: Norrenergi

kv Släpet nr 6

Trifam Fastighets AB
Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu