08-404 09 20 info@trifam.se

Senaste nytt om Baltic Annedal

Nya Baltic grundläggs

Projektet Baltic Annedal fortgår. Rivningen var komplicerad och tog längre tid än beräknat, men nu är stommen nere och massorna bortforslade. Grundläggningasarbeten såsom sponting, schaktning, pålning och betongjutningar kommer att pågå en bit in på 2018. Även viss sprängning kommer att genomföras. Under andra kvartalet 2018 påbörjas stomresning.


 

Störande arbeten

Under hela produktionstiden kommer det att märkas en ökning av byggtrafik, damm samt buller, bland annat från maskiner och i samband med riv, gräv- och schaktarbeten. De arbeten som bullrar mest utförs i huvudsak under vardagar mellan kl. 07-19.

Inför spränging kommer riskinventering att göras och berörda fastigheter utrustas med vibrationsmätare. Dessa följs upp efter avslutat arbete.

Du som vistas i området kan hjälpa till att öka säkerheten under produktionstiden genom att använda säkra gång- och cykelvägar och respektera avstängningar. Var uppmärksam!


Begränsad framkomlighet

Under produktionstiden kommer framkomligheten längs Tappvägen
att vara begränsad. För allas säkerhet – håll avstånd till framförvarande fordon. Löpande information.


Kontakt

Niklas Gusting, VD, E-post: niklas.gusting@trifam.se

Lars-Peter Brette, Projektledare, E-post: lpb@trifam.se


Vi reserverar oss för eventuella skrivfel eller ändringar i projektet.

Trifam Fastighets AB
Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu