08-404 09 20 info@trifam.se

Miljö

Trifams kortsiktiga miljömål skall i största utsträckning vara tydliga och kvantifierbara och uppfylla de lagar och förordningar som finns i samhället. De långsiktiga miljömålen är att i samtliga faser, projekterings-, genomförande- och drifts/underhållsfasen eftersträva minimal miljöpåverkan inom givna ekonomiska ramar.


Miljömål i projekteringsfasen är:
 • att i ett tidigt skede identifiera miljömässiga risker i samband med projektets genomförande och att göra samtliga projektörer medvetna om vilka förutsättningar som skall gälla för projekteringen
 • att tydligt ange vilka riktvärden som ska gälla för: energiförbrukning, avfallshantering inomhusklimat och byggdelars livslängd
 • att använda byggnadsmaterial som förenar god ekonomi och optimal funktion med acceptabel miljöbelastning
 • att i möjligaste mån sträva efter att finna de lösningar som minimerar miljöpåverkan och som samtidigt erbjuder det bästa ekonomiska alternativet.
 • att aldrig underskatta det ekonomiska incitamentet för att välja en ur miljöhänseende god lösning.

Miljömål i genomförandefasen är:
 • att maximera återanvändning av ur miljösynpunkt fungerande byggdelar och material.
 • att planera för en god energihushållning ur uppvärmnings och drifthänseende samt transportsynpunkt
 • att föreslå och välja material och produkter som erbjuder maximal funktion ur både tekniskt och miljömässigt hänseende.
 • att informera om de miljömål som ställts upp för projektet och tillse att dessa uppfylls av anlitade underentreprenörer och leverantörer.

Miljömål i drifts- och underhållsfasen är:
 • att eftersträva ett användande av bygg- och förbrukningsmaterial som möjliggör dels återanvändning samt liten miljöpåverkan vid deponi.
 • att eftersträva och möjliggöra för hyresgäster samt fastighetsägare att genomföra en miljömässigt god avfallshantering
 • att utifrån lagar och förordningar samt tydliga indikationer om materialkomponenters och ämnens negativa miljöpåverkan, (tillverkning, användande, deponi) utföra inventeringar i fastighetsbeståndet för att spåra och byta ut materialet mot annat material med mindre miljöpåverkan.
 • att kontinuerligt följa upp och förbättra energihushållningen i fastigheten ur uppvärmnings- och driftshänseende.
 • att kontinuerligt diskutera och utföra mätningar i samband med utförda drifts- och underhållsåtgärder för att få ett kombinerat ekonomiskt/miljöpåverkans resultat av en genomförd förändring.
 • att informera och utbilda ansvarig driftspersonal för att på sikt höja miljömedvetandet samt möjliggöra för dem att i sitt dagliga arbete eftersträva att de kort och långsiktiga miljömålen uppfylls.

Trifam Fastighets AB • Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu