08-404 09 20 info@trifam.se

Vreten 11

Byggnadsår: 1968vreten11_12
Antal plan: 10
Uthyrbar yta: 16.300 kvm
Varav kontor: kvm
Produktion: kvm
Lager: kvm
Garage: kvm
Stomme: betong
Fasad: plåt
Uppvärmning: fjärrvärme
Kyla: egen kylanläggning


Avfall

Definitioner
Hushållsavfall: Ej sorterbart avfall, t.ex. kaffesump, fruktrester, diverse matavfall.
Kontorsavfall: Sorterbart avfall som genereras av kontorsverksamheten, t.ex. papper, glödlampor, diverse emballage.
Verksamhetsavfall: Sorterbart avfall som genereras av verksamheten, t.ex. wellpapp, plast och annat större emballage. Till verksamhetsavfall räknas även elektronik.

Hantering
Hushållsavfall slängs i betalsäckar som hyresgästerna köper genom att teckna abonnemang med Stockholm Vatten för hämtning av hushållsavfall. Dessa säckar fylls och slängs i kärl avsedda för hushållssopor som finns uppställda i fastighetens Miljörum.
Kontorsavfall sorteras ansvarsfullt i fraktioner som framgår av fastighetens Miljörum.
Hyresgästen ansvarar för förvaring och borttransport av samtligt eget verksamhetsavfall.


Brandsäkerhet

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det åligger alltså både hyresvärden och hyresgästen att bedriva ett s.k. systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Trifam bedriver SBA bl.a. genom regelbundna protokollförda brandskyddsronder utanför hyresgästernas lokalgräns. Respektive hyresgästen ansvarar för att bedriva SBA inom förhyrd lokal.


Data/Bredband/Fiber

Mer information kommer.


Elleverantör

Områdets nätleverantör: Elevio
Trifams elleverantör: Dalakraft
Hyresgästens elleverantör: Respektive hyresgäst har eget abonnemang med egen vald elleverantör.


Filter

Ventilationssystemets filter byts 2 ggr per, vilket är oftare än vad systemets automatiska filtervakter anger.


Golvvård

Golv kräver skötsel och vård, framför allt linoleumgolv. Daglig vård av linoleumgolv (ej polishbehandlade):
• Fuktmoppning, 5 liter vatten med 1-2 dl I-VAX. Torka med väl urkramad mopp.
• Var 3:e till 5:e gång golvet torkas skall I-VAX bytas mot Storfix


Hissar

Hissarna besiktas årligen av ackrediterat besiktningsorgan. Intyg om godkänd besiktning anslås i respektive hiss.
Två personhissar per entré: Maximal last 640 kg (8 personer)
Två lasthissar per entré: Maximal last 3000 kg (25 personer)


Kyla

Fastigheten har en kylanläggning som kyler tilluften i fastighetens ventilationssystem, s.k. kyld tilluft. För ökad klimatmatkomfort kan s.k. komfortkyla med kylbafflar installeras mot en extra kostnad.


Laster
Plan 1 2500kg/kvm
Plan 2 500 kg/kvm
Plan 3 1000 kg/kvm
Plan 4-5 750 kg/kvm
Plan 6 500 kg/kvm
Plan 7-10 300 kg/kvm

 


Parkering

Garageplatser i fastighetens garage hyrs uteslutande ut till hyresgäster inom fastigheten. För tillfället finns inga lediga garageplatser. Parkeringsplatser i anslutning till fastigheten hyrs uteslutande ut till hyresgäster inom fastigheten.


Passagekontroll

Allmänna entrédörrar är öppna 06.00 – 18.00. Fastighetens allmänna entréerdörr(ar) och garageport(ar) är sammankopplade med ett passagekontrollsystem med tillhörande passerbrickor. Passagekontrollsystemet administreras av fastighetens största hyresgäst via Trifam.

Borttappad passerbricka debiteras med 300 kronor.


Skyltar

För uppsättning av skylt tecknas separat avtal. Bygglov söks av hyresgästen. Skyltplacering skall godkännas av hyresvärden innan ansökan om bygglov skickas in.


Styr- och övervakning

Fastighetens tekniska installationer styrs och övervakas m.h.a. ett s.k. styr- och övervakningssystem. Vid avvikelse från normal drift larmar fastighetens styr- och övervakningssystem, som skickar larmet vidare till fastighetsskötarens mobiltelefon för vidare hantering.

Centralt brandlarm kopplat till Räddningstjänsten finns inte. Det åligger varje hyresgäst att installera sådant brandlarm inom lokalen om detta önskas.

Centralt inbrottlarm kopplat till jourhavande vaktbolag finns inte. Det åligger varje hyresgäst att installera sådant inbrottlarm inom lokalen om detta önskas.


Städning

Entréer och trapphus städas 1 ggr/vecka vintertid och 1 ggr/vecka sommartid. Garaget sopas med sopmaskin 2 gånger/år.


Ventilation

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs var tredje år. Intyg om godkänd OVK anslås i entréerna.


Vitvaror

Hyresgästen övertar vid inflyttning ansvar för drift och skötsel av vitvaror, d.v.s. kyl, frys och ev. kokplatta installerade av hyresvärden. Hyresgästen övertar vid inflyttning även ägarskapet, d.v.s. även ansvaret för utbyte, av befintlig(a) och/eller ny(a) diskmaskin(er) och mikrovågsugn(ar) installerade av hyresvärden.


Våningshöjder

Våningshöjd från betong till betong dvs utan installationer och undertak.

Plan 1 2,22m
Plan 2 2,72m
Plan 3 3,57m
Plan 4-5 3,22m
Plan 6-10 2,89m

 


Värme

Fjärrvärmeleverantör: Fortum

kv Vreten nr 11

Trifam Fastighets AB
Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu