08-404 09 20 info@trifam.se

Baltic 23

Byggnadsår: 2011baltic23_17
Antal plan: 6
Uthyrbar yta: 4.800 kvm
Stomme: betong
Fasad: tegel
Uppvärmning: fjärrvärme

 

 


Avfall

Mer information kommer.


Brandsäkerhet

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Trifam bedriver s.k. systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bl.a. genom regelbundna protokollförda brandskyddsronder utanför hyresgästernas lokalgräns. Brandfarliga föremål, såsom barnvagnar och cyklar, får inte under några omständigheter lagras/parkeras i trapphuset.


Data/Bredband/Fiber

Mer information kommer.


Elleverantör

Områdets nätleverantör: Elevio
Trifams elleverantör: Dalakraft
Hyresgästens elleverantör: Respektive hyresgäst har eget abonnemang med egen vald elleverantör.


Filter

Ventilationssystemets filter byts 2 ggr per, vilket är oftare än vad systemets automatiska filtervakter anger.


Golvvård

Golv kräver skötsel och vård, framför allt linoleumgolv.

Daglig vård av linoleumgolv (ej polishbehandlade):
• Fuktmoppning, 5 liter vatten med 1-2 dl I-VAX. Torka med väl urkramad mopp.
• Var 3:e till 5:e gång golvet torkas skall I-VAX bytas mot Storfix


Hissar

Hissarna besiktas årligen av ackrediterat besiktningsorgan. Intyg om godkänd besiktning anslås i respektive hiss. En personhiss per entré: Maximal last 480 kg (6 personer)


Parkering

Det finns 30 garageplatser för uthyrning till husets 53 lägenheter. Dessa 30 parkeringsplatser är förlagda i grannfastigheten Baltic 8, Annedalsvägen 35.


Passagekontroll

Nycklar till lägenheterna ingår i ett låssystem som administreras av Trifam. Systemet är spärrat och kopiering kan bara göras efter kontakt med fastighetsskötaren


Styr- övervakning- och larmsystem

Fastighetens tekniska installationer styrs och övervakas m.h.a. ett s.k. styr- och övervakningssystem. Vid avvikelse från normal drift larmar fastighetens styr- och övervakningssystem, som skickar larmet vidare till fastighetsskötarens mobiltelefon för vidare hantering.

Centralt brandlarm kopplat till Räddningstjänsten finns inte. Det åligger varje hyresgäst att installera brandvarnare i lägenheten om detta önskas.

Centralt inbrottlarm kopplat till jourhavande vaktbolag finns inte. Det åligger varje hyresgäst att installera sådant inbrottslarm inom lägenheten om detta önskas.


Städning

Entréer och trapphus städas 2 ggr/vecka vintertid och 1 ggr/vecka sommartid.


Ventilation

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs var tredje år. Intyg om godkänd OVK anslås i entréerna.


Våningshöjder

Takhöjden i samtliga lägenheter är 2500 mm.


Värme

Fjärrvärmeleverantör: Fortum

kv Baltic nr 23

Trifam Fastighets AB
Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu